Langue
Informasjon på norsk

Politikk

06/03/2006 ::  

Politisk system: Folkekongress (People’s Congress) 
Statsoverhode: "Øverste leder" Oberst Muammar KADHAFI, 01.09.69
Regjeringssjef: Folkekongressens Generalsekretær Baghdadi MAHMOUDI, 05.03.06  
Utenriksminister: Utenriksminister Abdel Rahman SHALGAM, 05.03.06
 
Politiske partier:  Politiske partier etter vestlig mønster eksisterer ikke i Libya. Det politiske system er basert på en blanding av sosialistisk, religiøs og stammeorientert filosofi utviklet av Kadhafi som kjent i henhold til "den grønne bok". Systemet er basert på direkte folkestyre som utøves av befolkningen gjennom et komitesystem hvor flertallet i teorien utøver makten. Det finnes ingen politisk opposisjon.

Forrige nasjonale valg (dato): Nasjonale valg er indirekte gjennom et hierarki av folkekomiteer. Regjeringssjef velges av General People’s Congress som sist ble avholdt i mars 2000.
Neste nasjonale valg (dato) :

Innenrikspolitikk
Det har i flere år vært arbeidet med et politisk reformprogram. Arbeidet med en ny forfatning har vært ledet av utenriksminister Shalgam og det var håp om at reformene ville bli vedtatt under Folkekongressens sesjon i juni 2003 og mars 2004. Det synes imidlertid som de politiske reformer er lagt noe på is etter oberstens taler 2. mars og 1. september 2004 da han uttalte seg negativt om det representative folkestyre. Kadhafi’s sønn Seif, som nå også er trådt inn i politikkens arena, har gjentatte ganger bebudet politiske reformer. Bare tiden vil vise om landets ledere er innstilt på å fortsette i mer liberal retning. Grunnlaget for dette burde nå være til stede, og med Libya ute av isolasjonen kan mange muligheter åpne seg både politisk og økonomisk.

Utenrikspolitikk
En fullstendig normalisering av forholdet til USA fremstår i dag som den absolutt høyeste prioritet for regimet. Et viktig skritt i denne retning ble tatt ved undertegning av avtalen om kompensasjon til de etterlatte etter Lockerbie-attentatet, som bl.a. førte til opphevelsen av FN-sanksjonene 12 september 2003. Offentliggjøringen 19 desember 2003 av beslutningen om å gi avkall på masseødeleggelsesvåpen var et nytt og viktig bidrag som ikke minst for USA er nødvendig for å kunne normalisere forholdet til Libya.

Forholdet til de europeiske land er nå på det nærmeste fullstendig normalisert. EU opphevet sine siste sanksjoner (våpen) 12 oktober 2004. EU, særlig tilskyndet av Italia, Frankrike og Storbritannia, har villet trekke Libya med i Barcelona-prosessen og perspektivet mot et ”EuroMed” frihandelsområde innen år 2010, sammen med de øvrige 12 samarbeidslandene rundt Middelhavet.

Envoyer cet article à un ami  
Print version
Norvège - le site officiel pour la Rèpublique Algeriénne / Ecrire à l'Ambassade / Contact information
© 2003/2007