Generel informasjon om visum til Norge og Sverige

Søknad om visum skal fremsettes ved norsk utenriksstasjon hvis Norge er hovedreisemålet innenfor Schengen-området. Hvis det ikke er noe hovedreisemål, skal søknad om visum fremsettes ved utenriksstasjonen til det Schengen-landet hvor første innreise skal skje. Som hovedregel skal søknaden fremsettes personlig der visumsøkeren har sitt faste bosted

Schengen
Norge er medlem i Schengen-samarbeidet, som nå omfatter følgende land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike. Deltakelsen i Schengen-samarbeidet har betydning for søknader om visum. I utgangspunktet vil visum til ett av landene i Schengen-området gjelde for opphold i samtlige Schengen-land så lenge visumet er gyldig. Samlet opphold i Schengen-området kan ikke overstige tre måneder i løpet av en periode på seks måneder.
Utenlandske statsborgere utenfor Schengen-området som ønsker å reise inn i Norge, må ha gyldig pass. En utenlandsk statsborger som har fått anmerket i sitt pass norsk arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse, kan uten særskilt visum reise gjentatte ganger til Norge innenfor den tidsperioden tillatelsen gjelder for.

Fremgangsmåte for søknad om visum
Tunisiske borgere må søke om visum ved personlig fremmøte ved Ambassaden i Tunis.  
Søknadsskjema for Schengen-visum fylles ut, og undertegnes av søker. Alle spørsmål på skjemaet må besvares.
Det er en betingelse at søkers pass er gyldig for 3 måneder utover forventet opphold i Schengen-området. 
Fra 1. juli 2004  avkreves visumgebyr etter satsene i gebyrtariffen ved innlevering av søknad, ikke som før ved selve visumutstedelsen. De gjeldende satsene pr. 1/1 2007 er 100 Tunisisk Dinar. Betaling av gebyr må skje i form av kontanter.

Se menypunktet til høyre for å få en liste over dokumentene som kreves ved innlevering av søknad om ulike typer visum til Norge. Søkere som unnlater å levere nødvendig dokumentasjon må regne med å få søknad om visum avvist/avslått.

Om visum blir innvilget må søker anskaffe seg en reise/sykeforsikring "Assurance-Assistance" som dekker 30.000 Euro og som er gyldig i hele Schengen-området. Denne og flybilletten må forevises ved Ambassaden for at visum kan utstedes.

 


Del på nettet   |   print